دستگاه کپی RFID تگ و کارت ۱۲۵kKSH-125


دستگاه کپی کد تگ و کارت RFID
خواندن و نوشتن کارتهای با فرکانس  125khz