دستگاه کپی RFID تگ و کارت مایفر ۱۳.۵۶ و ۱۲۵kKSH-1251356


دستگاه کپی کد تگ و کارت RFID
خواندن و نوشتن کارتهای با فرکانس 13.56Mhz و 125khz